Věřím, že fotografie…I believe that…

Věřím, že fotografie se stává skutečnou až v okamžiku, kdy opustí displej a ocitne se na papíře, plátně, v albu… Věřím, že jsem se v životě posunul opět o kousek dál a že si mohu dovolit koupit méně věcí ale o to kvalitnějších. Jak říkával náš starý sokol Vlasťa: Nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat nekvalitní věci… Dlouhý čas jsem jeho úvaze nerozuměl, až nyní ji začínám pomalu chápat a přenášet ji i do svého každodenního života. Uvědomuji si, že kvalitní věci se nerozdávají po stovkách na rozích ulic a na každé webové stránce, ale že člověk musí i kvalitní fotografie poctivě hledat.


Věřím, že svatba je pro každou nevěstu a ženicha něčím naprosto jedinečným. Něčím, na co se člověk přímo či nepřímo připravuje několik let života, aby pak od tohoto jediného svatebního dne začal psát novou knihu společného života. Věřím, že každý člověk je jedinečný, a proto nelze, abychom všichni měli stejné cíle, sny nebo stejného svatebního fotografa. Každý nechť si najde to, co skutečně chce, co si přeje a za tím ať si jde. Věřím, že v neopakovatelných okamžicích života není dobré dělat kompromisy. Především v rozhodnutích, jejichž důsledky s námi zůstanou navždy.

Věřím, že jedna skvělá fotografie ze svatby, která je zavěšena v obývacím pokoji, ložnici nebo v pracovně na zdi, přináší mnohem více radosti a vzpomínek než celé cédéčko se stovkami fotografií. Věřím, že kvalitní album s příběhem mi připomene atmosféru celého svatebního dne i po letech. A až se opět změní technologie uchovávání digitálních dat, budu vědět, kde fotografie mám.

Věřím, že svatba si zaslouží tu největší možnou pozornost a že vzpomínky na ni mě osobně budou provázet až do smrti. Protože právě díky svatbě, jsem k sobě získal ženu, o kterou jsem několik let usiloval…I believe that the photograph becomes real the moment it leaves the display and finds itself on paper, canvas, in an album…I believe I moved a step further in my life and that I can buy less things, but of higher quality. As my old friend Vlasta used to say: „I am not that rich, so I could be buying poor-quality stuff…“ For a long time I didn’t understand what he meant with this, but now I slowly begin to get it and transfer it into my daily life. I am realizing, that you cannot get high quality things on every street corner, on every website, but to find great photographs, one truly has to search.

I believe that to every bride and groom the wedding is something really unique. Something, that you are preparing yourself for directly or indirectly for couple of years and when the day comes, you start to write a new book – the one of a couple. I believe, that every person is unique, so it is impossible for us to have the same goals, dreams or the same photographer .

  Let everyone find what they are searching and wishing for and let them follow it. I believe in these unrepeatable moments of our lifes it is not good to compromise. Especially regarding the decisions, which consequences stay with us forever.

I believe that one great wedding photograph, hanging on the wall in the living room, bedroom or in the office, brings more joy and memories than a cd with hundreds of pictures. I believe one high quality album with a story reminds me on the atmosphere of the wedding day even after years. And when the data storage technology changes again, I will know where to find the pictures.

I believe the wedding deserves the highest attention possible and the memories of it will guide me until I die. Because just thank to the wedding I found  a woman  I was seeking for couple of years…

Spojte se snámi