Užitečné pomůcky pro focení i pomoc ve PhotoshopuUseful tools for shooting and assistance in Photoshop

V neděli jsem měl možnost mluvit na foto festivalu v Českém Krumlově o některých novinkách pro fotografy a o různých více či méně známých funkcích fotoaparátu či photoshopu. A proč bych si měl nechat novinky jen pro sebe a nepodělit se o to i s vámi? První věc, kterou bych vám chtěl ukázat je Icelight. Je to šikovné světlo, které má velmi příjemnou denní barvu světla. Já jej nejčastěji používám při fotografování různých detailů a portrétů. Můžete plynule měnit intenzitu výkonu, aniž byste změnili jeho barvu a také je použitelné pro natačení videa- nebliká☺. Má starší zrcadlovka, měla občas problém s vyvážením bíle (WB) Tím že nejčastěji fotografují na auto WB, ano přiznávam se☺ hladal jsem něco, co by mi pomohlo získat lepší výsledky. Tak jsem našel expoDisk. Zajimavý filtr, který mi pomaha i dnes s vyvážením bílé. Možná pomuže i vám. Tím jak člověk fotografuje více a více hledá způsoby, jak si práci ulehčit. Minimálně z pohledu fyzické námahy mi pomohl black rapid popruh. Je to užitečná pomůcka, která dost odlehčila mým zádům a přidala mi i na pohotovosti. Podobných popruhů je na trhu spousta, stačí si vybrat. Na konec přidám ještě jednu hezkou funkci z photoshopu. Jistě se i vám již přihodilo, že jste potřebovali někoho odněkud vyřiznout nebo změnit třeba pozadí za osobou s rozcuchanými vlasy. Spousta z nás to řeší selekci, lasem..ale to je většinou na dlouho. Zkuste použít Background eraser tool (E) v možnostech nástroje nastavit „sampling“once“ a toleranci kolem 50-60% procent. Pak si kapátkem (I) klikněte na barvu která má zůstat v nesmazána (např. Barva vlasů) opět vyberte eraser (E) obtáhněte vybraný prostor…rychlé, viďte☺.

On Sunday I had the opportunity to speak at the photo festival in Cesky Krumlov about some news for photographers and various more or less well-known features of the camera or Photoshop.

Why should I let the news to myself and not to share them with you?

The first thing I wanted to show you is Icelight. It’s a handy light that has a very pleasant day light color. I often use it when shooting portraits and various details. You can continuously vary the intensity of the light, without changing its color and is also applicable for video-flashing ☺.

My older camera, had sometimes a problem with white balance (WB) By the most photographing i use the auto WB, yes I admit ☺ I looked for something that would help me get better results. So I found expoDisk. Interesting filter that helps me even today with the white balance. It might help you as well.

These days I photograph more and more I need to find ways to relieve my body from pain. At least in terms of physical exertion the black rapid strap helped me. It is a useful utility that relieve my back and joined me on alert. There is planty of similar straps on the market, just choose the best for you.

At the end I add one nice feature of Photoshop. Surely you already happened or you needed to cut out someone from pics or change the background for a person with disheveled hair. A lot of us use selection or lasso tools for this .. but it’s mostly take too long. Try to use the Background Eraser tool (E) in the tool options set to „sampling“ once „and tolerance of around 50-60% percent. Then dropper (I) click on the color that has been deleted remain (eg hair color) again select the eraser (E) and trace the selected area … fast, is not it ☺.

Spojte se snámi