Petr Pělucha Photography

Zpět

Zpracování osobních údajů

 1. Základní ustanovení
  1. Správcem osobních údajů podle č. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je Mgr Petr Pělucha, Všedobrovice 974, 251 68, IČO: 872050 (dále jen jako „správce“).
  2. Osobními údaji klienta se rozumí jméno, příjmení, datum narození, emailová adresa, telefoní číslo a adresa bydliště. Kde platí, že ne všechny údaje musí být zpracovány a poskytnuty.
 2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
  1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu klient poskytl nebo které získal na základě plnění objednávky a smlouvy pro klienta.
  2. Osobní údaje může správce od klienta získat na základě ústní nebo písemné objednávky služby.
 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
   • Plnění smlouvy mezi klientem a správcem
   • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu, v případě, že došlo k poskytnutí služby (tj. dokončení objednávky)
  2. Účelem zpracování osobních údajů je
   • Poskytnutí fotografických služeb správcem klientovi
   • Vyřízení objednávky klienta a výkon práv a povinností vyplývajících ze vzájemného smluvního vztahu. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (například adresa v případě odeslání objednaného zboží).
   • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 4. Doba uchovávání údajů
  1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou, nebo po dobu než je ze strany klienta souhlas se zpracováním údajů odvolán, nejméně však po dobu nutnou k výkonu povinností a práv vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
  2. Po uplynutí této doby správce osobní údaje vymaže, nebo si vyžádá obnovení souhlasu.
 5. Příjemci osobních údajů
  1. Osobní údaje, pokud byly předány pomocí standardní emailové komunikace na email petr@pelucha.cz, petr@pelucha.com, studio@pelucha.com jsou uloženy na discích zpracovatele.
  2. Osobní údaje nejsou předávány za účelem marketingu nebo dalšímu zpracování žádné třetí straně.
 6. Práva klienta
  1. Za podmínek stanovených v GDPR má klient právo
   • na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
   • na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popř. omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
   • na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
   • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
   • na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
   • odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email
 7. Podmínky zabezpečení osobních údajů
  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů zcela v souladu s GDPR.
  2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Zasláním objednávky nebo provedením objednávky ústně klient potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá a chápe, že bez souhlasu s těmito podmínkami nelze split zákonou povinnost pro dokončení nebo jen započení objednávky služby.
  2. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 16. 9. 2020.

Jak to funguje?

dejte nám vědět
co potřebujete

zvolte datum
vašeho
focení

užijte si
focení

prohlédněte si
náhledy vašich
fotografií a zvolte
které se vám líbí

obdržíte
váš portét

Spojte se snámi